یخساز

یخساز​

 در اصطلاح فنی دستگاه یا ماشینی که بتواند یخ مورد نیاز ما را جهت مصرف طبق چهار چوب استاندارد های تعریف شده تهیه نماید دستگاه یخساز گفته میشود. البته استاندارد های مربوط به یخ ساز در دو بخش مجزا تحت کنترل قرار میگیرد.

  1. استاندارد های مصرف و کیفیت ساخت
  2. استاندارد صنایع غذایی و استاندارد های مصرف

شایان ذکر است که یخ ساز ها نیز خود به سه بخش کلی تقسیم میگردد که عبارتند از:

  1. یخ سازهای پولکی
  2. یخ سازهای قالبی
  3. یخ سازهای بهداشتی

یخساز​

از اجزای تشکیل دهنده یخسازها میتوانیم به کندانسور آنها اشاره نماییم که خود به دو نوع هوایی و آبی تقسیم میگردد، کندانسور هوایی و آب، کندانسور هوایی دارای فن میباشد که از طریق فن و گاز فریون عملیات خنک کنندگی را انجام میدهد و کندانسور آبی نیز از طریق برج خنک کننده این عملیات را انجام میدهد، تمامی لوله های کندانسور از جنس مس میباشد که عملیات خنک کنندگی را تسریع میبخشد. کمپرسور یخساز نیز از دیگر اجزای تشکیل دهنده دستگاه یخ ساز میباشد که اصطلاحاً به این قسمت قلب یخساز گفته میشود.وظیفه بخش کمپرسور دستگاه به حرکت درآوردن گاز فریون داخل لوله ها میباشد.